Административни услуги

 Начало / Административни услуги

Ние от посредническа и консултантска агенция “LOGOS & LEX SERVICES” ООД , извършваме следните административни услуги:

Регистрация на фирма
Регистрация на чуждестранни граждани в съответствие с българското законодателство в Република България;
Снабдяване с документи за продължително и постоянно пребиваване в Република България;
Заверка на дипломи за средно и висше образование;
Снабдяване с български документи за самоличност;
Пресъставяне на актове за раждане, брак и смърт, за събития настъпили в чужбина;
Преписи от актове и дубликати от актове за раждане, брак и смърт, необходими за чужбина;
Преписи от образователни документи, удостоверения за наследници, родствени връзки, идентичност на имената, българско гражданство, семейно положение и др.;
Придобиване на българско гражданство, освобождаване (отказ) от българско гражданство;
Преписи от документи за собственост, нотариални актове, актуализиране на скици за поземлени имоти и др.